Rideklubben Møllen

FORRETNINGSORDEN

Konstituering af bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer og minimum 2 suppleanter.

Alle deltager i bestyrelsesmøder, dog er det kun bestyrelsesmedlemmer der har stemmeret og ved stemmelighed er det formandens stemme der er afgørende.

Der vælges Formand, næstformand og kasserer.

Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 6 gange årligt og datoer fastsættes for et år af gangen.

Referent vælges hver gang.

Beslutningsreferater sendes til webmaster, der ligger det på hjemmesiden

BESTYRELSEN

Der afholdes møder i bestyrelsen mindst 6 gange årligt af 3 timers varighed. På møderne orienteres bestyrelsesmedlemmerne om seneste nyt fra formanden.

Der er nyt fra alle udvalg. Der er aktuelle sager der skal besluttes eller drøftes og økonomien følges tæt ved en gennemgang af kasseren.

Alle er velkomne til at komme med forslag som bestyrelsen skal drøfte ved at henvende sig til formanden.

Der er løbende kontakt mellem medlemmerne af bestyrelsen gennem mail og de sociale medier.

Formanden

Formanden sørger for, at fremme et godt samarbejde i bestyrelsen og sikre at bestyrelsen fungerer tilfredsstillende og bestyrelsens opgaver varetages bedst muligt.

 

Den daglige drift af Rideskolen foregår i tæt samarbejde mellem formanden og Jørgen Christensen. Hvis det drejer sig om større økonomiske udgifter for klubben drøftes det med kassereren og / eller tages op på næste bestyrelsesmøde.

Kontakten til kommunen og søger diverse kommunale tilskud

Formand for sportsudvalget.

 

Formandens opgaver:

 • Medlemskontakt, kurser, arrangementer, forhandlinger, dagsordner.
 • Holde sig ajour med: DIF, Rideforbundet, økonomi, tilbud.
 • Besvarer mails, ideudvikler.
 • Mødeleder ved diverse møder i bestyrelsen og årlige møde for alle udvalg samt generalforsamlingen.

Næstformanden

Er stedfortræder for formanden.

Kasseren

Kasseren skal løbende have overblik over klubben økonomi, herunder sikre det fornødne grundlag til udarbejdelse af budget, månedsregnskaber samt årsregnskab.

Den løbende bogføring foretages af kassereren. Klubbens kasser er ansvarlig for, at bestyrelsen bliver underrettet om evt. uregelmæssigheder.

Kassereren udarbejder udkast til årsrapport og holder bestyrelsen ajour ved alle bestyrelsesmøder.

Alle bilag skal attesteres af det bestyrelsesmedlem under hvis ansvarsområde udgiften eller indtægten henhører. Herefter vil udgiftsbilagene udbetales via bankoverførsel.

 

Opgaverne er:

 • Udarbejdelse af årsbudget, løbende månedsregnskaber/bankafstemning samt opfølgning/tilpasning af budget.
 • Udarbejdelse af årsregnskab, herunder evt. revisor godkendelse, samt fremlæggelse af regnskab på årets generalforsamling.
 • Udarbejdelse af aktivitetsregnskaber på alle arrangementer og stævner i klubben, herunder godkendelse i bestyrelsen og information til udvalgsformænd. Grundlaget for dette kommer fra de arrangementsansvarlige.
 • Ansvarlig for alle ind- og udbetalinger, herunder godtgørelse af udlæg til frivillige, betaling af regninger, modtagelse af diverse kontantindbetalinger.
 • Indbetalinger fra Automatansvarlige.
 • Stille kasse med byttepenge til rådighed til alle stævner/arrangementer, herunder bringe kassebeholdning til og fra Møllen.
 • Kontaktansvarlig til bank/pengeinstitut, herunder al praktik i forhold til indhentning af fuldmagter/underskrifter mm. i bestyrelsen.
 • MobilePay / SWIPP aftaler med bank, herunder klubben ”kasser”-mobil.
 • Overblik over økonomi i forbindelse med sponsorater, udarbejdelse af faktura (efter aftale med sponsorudvalg) samt sikre at faktura bliver betalt.

Frivillighedskoordinator

Opgaverne er:

 • Rekruttering og fastholdelse af de frivillige og udarbejde / vedligeholde frivillighedspolitikken. Bindeledet mellem de frivillige, udvalgene samt bestyrelsen.

Sekretær

Opgaverne er:

 • Referater.
 • Hjemmesiden opdateres.
 • Udvalgslister skal være korrekte og opdateres min. efter hver generalforsamling.
 • Alle informationer vedr. ridning, undervisere, priser aftales med Lotte Christensen, der er sød til at give besked med rettelser.
 • Alle ændringer til hjemmesiden sendes til den ansvarlige, der søger for rettelser.
 • Større ændringer/opdateringer mm. aftales med/i bestyrelsen.

Medlem af bestyrrelsen

At deltage i bestyrelsesmøder og udføre de opgaver som aftales på disse møder og alle er formand for et udvalg eller deltager.

UDVALG

Hvert udvalg har mulighed for at arbejde selvstændigt, men har en opgave i at koordinere aktiviteterne med de øvrige udvalg, således at de er jævnt fordelt over året.

Hvert udvalg skal gerne bestå af 6-7 medlemmer som aktivt vil deltage i at lave aktiviteter på rideskolen der har interesse for medlemmerne og er med til at styrke sammenholdet i klubben

Husk at koordinere med cafeteriaudvalget ,hvis man ønsker at det skal være åbent

Aktuelle udvalgslister med navne og kontaktoplysninger hænger på opslagstavlerne på Møllen og kan findes på Rideklubbens hjemmeside.

 

Udvalgene består af følgende:

Aktivitetsudvalget

Opgaver : at lave aktiviteter hvor alle (hovedsagelig børn og unge) kan deltage .

F.eks.

 • Laver Ridelejr hvor man inddrager forældre
 • Fester (stå for underholdning)
 • Sørger for oplysende foredrag / film eller andet til madaftener
 • Foredrag med folk fra hesteverdenen

Elevudvalg

Elevudvalget afholder 3 elevstævner årligt. Et i forbindelse med fastelavn hvor ryttere og heste gerne må være udklædt. Et inden sommerferien og et julestævne i begyndelsen af december – heste og ryttere må gerne være iført nissehuer m.m.

Stævneudvalget

Der er møder 2-4 gange årligt i forbindelse med C-stævner.

Man hjælpes ad med at tilrettelægge og afvikle C-stævner. Der ideudvikles på vores stævner således de bliver bedre og bedre. Det skal være en god oplevelse at komme til stævne på Møllen.

D-stævner afvikles i samarbejde med elevstævneudvalget.

Der er udviklet en opgaveliste og en obligatorisk hjælperliste. Der aftales hvem der er ansvarlig for at hjælperlisten er tilgængelig i god tid.

 • At tage sig af konkurrencesporten i klubben.
 • Klubmesterskaber
 • Distriktstævner (2 årligt)
 • Klubstævner

Sponsorudvalg

Skaffe nye sponsorer og sørge for at sende regninger til sponsorer.

Vi indsamler sponsorater til reklameskilte i den store ridehal, sponsorer og præmier til stævner og andre arrangementer.

Derudover søger vi diverse fonde og større sponsorater til f.eks. ombygning eller nyt IT udstyr.

 

Sponsorudvalgets opgaver består i:

 • Én gang årligt fornys skilte aftalerne i den store ridehal. Sponsorerne kontaktes, der udarbejdes og sendes nye kontakter og der er dialog med kasseren om hvorvidt sponsorer har betalt.
 • Sponsoroversigten holdes opdateret med nye/udgåede sponsorer
 • Skilteaftaler der ikke forlænges eller nye aftaler der tegnes skal aftales med Jørgen Christensen, der sørger for at skilte tages ned/sættes op i ridehallen.
 • Når der er lavet nye aftaler laves der et opslag på Facebook med logo om omtale.
 • Opsagte aftaler laves der også opslag på – her takker vi vores sponsor for støtte (måske kommer de igen).
 • www.rideklubben-moellen.dk opdateres sponsoroversigten.

Cafeteriaudvalg

Sørge for god og sund mad til vores arrangementer.

Ved distrikts stævner og dommerkurser mm.:
Forberede mad, det kan være stege ribbenstege, lave tarteletfyld, æblemos til æblekage mm. Torsdag handles ind, fredag eftermiddag forberedelse på Møllen

Være til stede under arrangementet med mindre der er lavet andre aftaler
Der bruges 5-6 timer på forberedelse/madlavning inden hvert stævne og lidt mindre på de øvrige arrangementer

Juniorudvalg

Samle viden om, hvad klubbens unge medlemmer kunne ønske sig af aktiviteter. Komme med forslag til afholdelse / selvstændig afholdelse. Deres kontaktpersoner er formanden og/ eller aktivitetsudvalget

Ryttermærke udvalg

Ryttermærkeunderviserens arbejdsopgaver:

At annoncere, afvikle og afholde ryttermærke kurser som afsluttes med prøve.

Informations- & presseudvalg

Informations- & presseudvalget skal løbende have ”fingeren på pulsen” i klubben.

Alle udvalgsformændene sidder automatisk i dette ”udvalg”/gruppe, der skal sikre at informationen ”flyder” til Rideklubbens

 

Opgaver vedr. Facebook:

Hold øje med hvad der sker i klubben og sikre at nyheder, arrangementer, stævner mm. lægges på Facebook løbende, herunder:

 • Alle aktiviteter på Aktivitetsplanen oprettes som begivenheder med tekst og foto. Hvis igen tekst findes fra starten skal denne indhentes som den aktivitetsansvarlige.
 • Lav gerne løbende reklame gennem andre opslag – dette holder liv i siden.
 • Søg for maksimal omtale af klubbens sponsorer – såvel i forbindelse med stævner som ved gentegning af skilteaftaler. Omtale med logo og firmapræsentation.

Lav gerne opslag når der har været afholdt ryttermærker (tillykke til xxx mm.), når der er afholdt stævner (placeringer nævnes) mm.