Rideklubben Møllen

FORRETNINGSORDEN

Konstituering af bestyrelsen sker umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer og minimum 2 suppleanter.

Alle medlemmer af bestyrelsen deltager i bestyrelsesmøder.

Der vælges Formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Der afholdes bestyrelsesmøder minimum 6 gange årligt og datoer fastsættes for et år ad gangen.

BESTYRELSEN

Formanden

Er at fremme et godt samarbejde i bestyrelsen og sikrer at bestyrelsen fungerer tilfredsstillende og bestyrelsens opgaver varetages bedst mulig.

Den daglige drift af Rideskolen foregår i tæt samarbejde mellem formanden og Jørgen Christensen. Hvis det drejer sig om større økonomiske udgifter for klubben drøftes det med kasseren og /eller tages op på næste bestyrelsesmøde.

Deltager som repræsentant i diverse møder ved drf.

Formanden varetager kontakten til kommunen og søger diverse kommunale tilskud sammen med kassereren.

Er formand for stævneudvalget.

Næstformanden

At være stedfortrædende for formanden.

Medlem af stævneudvalget.

SoMe ansvarlig.

Kasseren

Den løbende bogføring foretages af kassereren. Klubbens kasserer er ansvarlig for, at bestyrelsen bliver underrettet om evt. uregelmæssigheder.

Kassereren udarbejder udkast til årsrapport og holder bestyrelsen ajour ved alle bestyrelsesmøder.

Alle bilag skal attesteres af det bestyrelsesmedlem under hvis ansvarsområde udgiften eller indtægten henhører. Herefter vil udgiftsbilagene udbetales via bankoverførsel.

Sekretær

Skriver referat fra bestyrelsesmøder.

Deltager i udvalgsarbejde.

Medlem af bestyrrelsen

At deltage i bestyrelsesmøder og udføre de opgaver som aftales på disse møder og alle er formand for et udvalg eller deltager.

UDVALG

Hvert udvalg har mulighed for at arbejde selvstændigt, men har en opgave i at koordinere aktiviteterne med de øvrige udvalg, således, at de er jævnt fordelt over året.

Alle arrangementer bør koordineres med cafeterieudvalget, hvis man ønsker at det skal være åbent.

Udvalgene består af følgende:

Stævneudvalget

C stævner.

Dressurkurser.

Dommerkurser.

Sponsorudvalg

Skaffe nye sponsorer og sørge for at sende regninger til sponsorer. Skaffer også gave præmier til stævner.

Cafeteriaudvalg

At sørge for god og sund mad til vores arrangementer automaten er velfungerende og har varer der efterspørges.

Festudvalg

Sommerfest og julefrokost.